Δανεισμός TABLETS σε μαθητές/τριες του σχολείου

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Παραδόθηκαν στο σχολείο μας 6 TABLETS τα οποία μπορούμε να διαθέσουμε σε  μαθητές /μαθήτριες, που έχουν ανάγκη, για τη συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η διάθεση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού θα γίνει σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ΥΑ με αρ. πρωτ.: Φ8/46284/Δ4, 14-04-2020 του Υ.ΠΑΙ.Θ καθώς και στην Φ8/165707/Δ4, 04-12-2020. Σύμφωνα με αυτές ο Διευθυντής συγκεντρώνει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και μετά από συνεννόηση με τον Σύλλογο των Διδασκόντων, αποφαίνεται σε ποιον/α, κατά προτεραιότητα μαθητή/τρια, δύναται να διατεθεί κάθε ηλεκτρονική συσκευή. Η απόφαση θα λαμβάνεται με βάση κοινωνικά και άλλα κριτήρια, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ιδίως:

  • το χαμηλό εισόδημα,
  • η ανεργία γονέων/κηδεμόνων,
  • η ιδιότητα μέλους μονογονεϊκής, πολύτεκνης, τρίτεκνης ή ορφανικής οικογένειας,
  • οι ειδικές δυσκολίες μάθησης

 

Παρακαλούμε τους γονείς–κηδεμόνες που θα αιτηθούν τον δανεισμό των ηλεκτρονικών συσκευών–πινακίδων (Tablets) να αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο[1] στο Σχολείο την αίτηση και όσα διαθέτουν από τα παρακάτω μέχρι και την Τρίτη, 30 Μαρτίου 2021:

ή από ΚΕΠ.

Κατά την παράδοση της ηλεκτρονικής συσκευής από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ο παραλήπτης (γονέας/κηδεμόνας):

  • υπογράφει Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποίαν αναφέρει ρητά ότι παρέλαβε τη συγκεκριμένη συσκευή,
  • αναλαμβάνει την υποχρέωση επιστροφής της στη σχολική μονάδα, όταν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους του παραχωρήθηκε η χρήση της (π.χ. εξ αποστάσεως εκπαίδευση) ή οποτεδήποτε του ζητηθεί από τη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας,
  • είναι υπόχρεος αποζημίωσης στο Ελληνικό Δημόσιο ή αντικατάστασης της ηλεκτρονικής συσκευής σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή βλάβης, η οποία υπερβαίνει την αναμενόμενη από τη συνήθη χρήση της και δεν οφείλεται σε ελάττωμα της συσκευής, καθώς και σε περίπτωση που απλώς αρνηθεί την επιστροφή της στη σχολική μονάδα, από την οποία την παρέλαβε και
  • Δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιηθεί η συσκευή αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της τηλεκπαίδευσης και ότι δεν θα εγκατασταθεί καμία άλλη εφαρμογή που δεν είναι απαραίτητη για το σκοπό αυτό.

 

[1] Όποιος δυσκολεύεται ή δεν έχει τη δυνατότητα να αποστείλει ηλεκτρονικά την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, να επικοινωνήσει με το Σχολείο (2108020697).

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΜΠΛΕΤ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ