Μαθητικός αγώνας Υγείας και Δυναμικού Βαδίσματος

 

Θέμα: Άρση της αναστολής για τη διεξαγωγή δράσης μαθητικού αγώνα Υγείας και Δυναμικού Βαδίσματος

Σχετικά:
1. Την με αριθμ. πρωτ. 190677/Δ5/10-11-2016 (Φ.Ε.Κ.3754/ τ. Β΄/21.11.2016) Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με θέμα: «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»,
2. Την πράξη 2/2-3-2021 της Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.)
3. Το υπ. αριθμ. 2168/2-3-2021 έγγραφο της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας
4. Το υπ. αριθμ.2375/4-3-2021 έγγραφο της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας

Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Β΄ Αθήνας
αίρει την αναστολή
της διεξαγωγή της αθλητικής δράσης «Εβδομαδιαίος Μαθητικός Αγώνας Υγείας και Δυναμικού Βαδίσματος μαθητών-μαθητριών Γυμνασίων, ΓΕ.Λ. και Ε.ΠΑ.Λ της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας και Δημοτικών Σχολείων της Δ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας», που προβλεπόταν από το σχετικό έγγραφο 4.
Ως χρόνος διεξαγωγής της δράσης ορίζεται η εβδομάδα από Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 έως και Κυριακή 4 Απριλίου 2021. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο 3.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β’ ΑΘΗΝΑΣ
—-
Αγία Παρασκευή, 23/3/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου: 3078
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 324
Τ.Κ. – Πόλη: 153 41- Αγ. Παρασκευή

Πληροφορίες:
Σ. Δρίκος-Π. Μιχαηλίδου (β/βάθμια)
Α. Μόσχος-Μ. Φιλοπούλου (α/βάθμια)
Τηλέφωνο: 2106396163-2106081208
Ιστοσελίδα: http://dide-v-ath.att.sch.gr
Blog: http://gfaba.blogspot.com/
Email: fysagogi@dide-v-ath.att.sch.gr