Διά ζώσης επαναλειτουργία του Σχολείου

Αγαπητοί γονείς,

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ

Όπως όλοι γνωρίζετε, τη Δευτέρα 10 Μαΐου επαναλειτουργούν, επιτέλους, διά ζώσης τα Δημοτικά Σχολεία. Για την εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου μας, κρίνω απαραίτητο να σας υπενθυμίσω ότι ισχύουν όλα όσα ίσχυαν μέχρι της διακοπή της διά ζώσης λειτουργίας του (είσοδοι, έξοδοι και ώρες προσέλευσης και αποχώρησης, χρήση μάσκας κ.ά). Επιπλέον, αυτή τη φορά είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. (Κοινή Υπουργική Απόφαση) ΦΕΚ 1825/5-5-2021, η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) νόσησης από τον COVID-19 από όλους[1] τους μαθητές, το διδακτικό και το βοηθητικό προσωπικό του Σχολείου. Ήδη από χθες 5/5 άρχισε η χορήγηση από τα φαρμακεία των λεγόμενων (self test), τα οποία θα διενεργούνται την Κυριακή, έτσι ώστε οι μαθητές τη Δευτέρα να μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους. (Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν ο έλεγχος θα γίνεται μία ή δύο φορές την εβδομάδα. Για το ζήτημα αυτό θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση).

[1] Εξαιρούνται οι μαθητές του άρθρου 5 της παρούσας Κ.Υ.Α.

Με βάση την Κ.Υ.Α. ισχύουν τα ακόλουθα:

  1. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου είναι υποχρεωτικός για τους/τις μαθητές/τριες τους/τις εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), το διοικητικό και το λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται κάθε σχολική εβδομάδα, τουλάχιστον άπαξ, πριν από τη Δευτέρα. Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα.
  2. Προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου

Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α΄ 36) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Μαζί με τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια. Ειδικότερα, για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνουν οι γονείς / κηδεμόνες τους, επιδεικνύοντας τον Α.Μ.Κ.Α., Π.Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α. του/της ανηλίκου/ης μαθητή/τριας και την αστυνομική ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης των ιδίων (γονέων/κηδεμόνων).

  1. Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται κατ’ οίκον σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων. Για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες ηλικίας κάτω των δεκατριών (13) ετών ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται με τη βοήθεια του γονέα/κηδεμόνα.
  2. Εξαγωγή αποτελέσματος του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου:

α) Οι γονείς / κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριων και οι ενήλικοι μαθητές/τριες επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) και, αφού επιλέξουν την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για COVID-19», στη συνέχεια αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν τα ανωτέρω πρόσωπα. Ο/Η μαθητής/τρια επιδεικνύει, χωρίς να παραδίδει, τη σχολική του κάρτα κατά την είσοδό του στο σχολείο και τη φέρει μαζί του/της μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από εκπαιδευτικό ή από τον Διευθυντή.

β) Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID-19 θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος για τους/τις μαθητές/τριες, αυτές μπορούν να συμπληρωθούν και να υπογραφούν και χειρόγραφα από τους γονείς / κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών,  σύμφωνα με το υπόδειγμα. . Σχολική κάρτα για COVID-19 

γ) Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα εκτυπώνουν. Σε αυτή την περίπτωση, τα ανωτέρω πρόσωπα μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα selftesting. gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).

δ) Αντί του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου οι γονείς /κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριων δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας σε ιδιωτική δομή, η οποία γίνεται με επιβάρυνση του πολίτη. Η διεξαγωγή των διαγνωστικών αυτών ελέγχων γίνεται κάθε σχολική εβδομάδα, τουλάχιστον άπαξ, εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από τη Δευτέρα. Εάν ο διαγνωστικός έλεγχος (rapid test ή PCR test) είναι αρνητικός, τότε συντάσσεται χειρόγραφη βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος και υπογράφεται από τους γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών, σύμφωνα με το υπόδειγμα: Δήλωση αποτελέσματος self test για COVID -19

 

ε) Μαθητές/τριες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Για τους  μαθητές/τριες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης, ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και διενεργείται εφόσον είναι συμβατός με τον βαθμό και το είδος της αναπηρίας ή και της ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης του/της μαθητή/τριας.

στ) Μη επίδειξη σχολικής κάρτας από τους μαθητές/τριες

Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του στο σχολείο, τότε δεν γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει απουσία […] παραμένει στον ειδικό χώρο που έχει διαμορφωθεί ανά τις σχολικές μονάδες για την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, μέχρις ότου οι γονείς / κηδεμόνες τον/την παραλάβουν τηρουμένων όλων των ισχυόντων μέτρων προστασίας.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω οι μαθητές, κατά την είσοδό τους στο σχολείο, θα πρέπει να έχουν στο χέρι τους και να επιδεικνύουν στους εκπαιδευτικούς που θα βρίσκονται στις εισόδους του σχολείου το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου. Οι μαθητές που θα απουσιάζουν την ημέρα ελέγχου του αποτελέσματος του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, θα πρέπει απαραιτήτως να το προσκομίσουν την επομένη.

Παρακάτω επισυνάπτεται ολόκληρη η Κ.Υ.Α.

 

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Ανδρέας  Σταμούλης

 

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ